Defekty při ohybu trubek

Při ohybu trubky dochází k několika nepříznivým jevům, které mají vliv na výsledný tvar ohnuté součásti. Avšak za použití vhodných nástrojů lze těmto defektům předcházet nebo je snížit na přijatelné hodnoty.

Základní defekty při ohybu trubek:

Zploštění průřezu trubky

Ke zploštění průřezu trubky dochází vlivem rozložení napětí při ohybu a lze mu do velké míry zamezit použitím vhodných vnitřních výplní (trnů) a jejich správné nastavení.

Míru zploštění je možné sledovat pomocí tzv. koeficientu ovality.

Ovalita

Zvlnění stěny trubky na vnitřní straně ohybu

Jedná se o ztrátu stability stěny na vnitřním poloměru ohybu vlivem tlakových napětí působích během ohybu. Potlačení či omezení vzniku zvlnění lze zamezit použitím vhodných výplní (trnů) a vhodného vyhlazovače a jeho správné nastavení.

Vrásčitá trubka

Ztenčení stěny trubky na vnější straně ohybu

Ke ztenčení stěny na vnějším poloměru ohybu a naopak k zesílení stěny na vnitřním poloměru ohybu dochází vlivem rozložení napětí během ohybu. Úplného zamezení ztenčení stěny v podstatě není možné dosáhnout, naopak například špatná volba nástrojů či jejich špatné nastavení může ztenčování stěny ještě více zvětšovat.

Velmi efektivně lze ztenčení stěny snížit použitím ohýbačky s tzv. Boosterem, jedná se v podstatě o přídavnou tlakovou sílu, která tlačí trubku směrem k ohybu a snižuje tak tahové napětí na vnějším poloměru ohybu.

Na ztenčení stěny trubky po ohybu má vliv mnoho vstupujících činitelů. Základní jsou parametry ohýbané trubky (OD, CLR, WT), ale zásadní vliv mají rovněž nástroje a jejich nastavení, materiál ohýbané trubky, použité zařízení atd.

Pro výpočet tloušťky stěny na vnějším poloměru ohybu existuje více vztahů. Avšak v podstatě všechny jsou pouze teoretické a zanedbávají vnější vlivy. Příklad jednoho z nic je uveden níže.

Ztenšování

Odpružení při ohybu

Za jeden z defektů lze rovněž považovat změnu poloměru ohybu a změnu úhlu ohybu trubky po ukončení ohybu vlivem pružných deformací, které jsou vratné.

Je nutné ovšem rozlišovat ÚHLOVÉ ODPRUŽENÍ (angular springback) a RADIÁLNÍ ODPRUŽENÍ či NÁRUST (radial growth).

Springback all

Úhlové odpružení

Jedná se odpružení trubky ve směru ohybu, kdy je nutné vždy provádět ohyb s větším úhlem ohybu než je požadovaný (tzv. přehýbat), neboť právě vlivem pružných deformací dojde k mírnému navrácení trubky zpět.

Radiální odpružení - nárůst

Jde o nárůst poloměru ohybu oproti poloměru, který má nástroj rovněž vlivem pružných deformací. K výraznému nárůstu dochází především při velkých relativních poloměrech ohybu („D of bend“) a při ohybu vysoko-pevnostních materiálů. V těchto případech je nutné snížit poloměr nástroje tak aby po ohnutí měla trubka požadovaný tvar.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close