Ohlašovací systém

OMNI-X CZ s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

OMNI-X CZ s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. OMNI-X CZ s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro OMNI-X CZ s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Na oznámení anonymního charakteru nebude brán zřetel.

Osoby, které v dobré víře nahlásí porušení právních předpisů, Kodexu chování OMNI-X CZ s.r.o., interních směrnic a pravidel, nebudou v žádném případě vystaveni represím ani negativním důsledkům jakéhokoli druhu.

Hlášení přijímají následující místa prostřednictvím elektronického systému nahlašování dostupného na www.omni-x.com/cz/cs/whistleblower:

K dispozici je také anonymní schránka důvěry umístěná v prostorách společnosti OMNI-X CZ s.r.o. Oznámení lze poslat také písemně, prostřednictvím pošty. Poštovní adresa: OMNI-X CZ s.r.o., Šámalova 1537/60a, Židenice 615 00 Brno (pro správné doručení uveďte jméno příslušné osoby – Pouze k rukám příslušné osoby)

Podnět je možné vznést i prostřednictvím externích nahlašovacích kanálů dostupných v ČR, PČR, úřadů a státních kontrolních orgánů.

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

 • korupce, podvody, střety zájmů, krádeže
 • ochrana osobních údajů
 • porušování lidských práv a lidské důstojnost, diskriminace, sexuální obtěžování, mobbing, bossing
 • absence nebo porušení bezpečnostních předpisů
 • dodržování zákonů, pravidel a norem ve výrobních procesech a dalších technických oblastech
 • dodržování zásad určených k ochraně dat před zfalšováním, zničením, anebo nepřípustným předáním
 • porušení předpisů o ochraně životního prostředí
 • porušení ostatních právních předpisů nebo směrnic

Aby se zpracovateli oznámení dostalo co nejpodrobnějších informací, je nezbytné popsat minimálně následující body:

 • ke kterému oddělení se událost vztahuje
 • kdy událost nastala
 • jaká událost nastala
 • kdo se na ní podílí

Kromě češtiny jsou hlášení přijímána také v angličtině.

Ochranu oznamovatelů, způsob přijímání, vyřizování, evidenci a uchovávání oznámení, oprávnění a povinnosti zúčastněných stran popisuje vnitřní předpis OMNI-X CZ s.r.o. A052/2023 Ochrana oznamovatelů.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close